آمار کلی

کد ملی: 242032XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه نگار فرهود مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/07/06 تا کنون