آمار کلی

کد ملی: 195049XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تجهیزات وتوسعه پایدار امیر رادمهر بازرس علی البدل فعال 1394/05/27 تا کنون