آمار کلی

کد ملی: 128086XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی مهندسی هفت اندیشه ویرا پارتاک بازرس اصلی فعال 1397/12/02 تا کنون