آمار کلی

کد ملی: 004895XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پردیس سازان طبیعت طرح برساد بازرس علی البدل فعال 1397/07/08 تا کنون