آمار کلی

کد ملی: 483991XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گروه طراحان و بناکنندگان فضا رویداد حیات بازرس علی البدل فعال 1398/03/01 تا کنون