آمار کلی

کد ملی: 128958XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشگامان فن آوری شریف رئیس هیئت مدیره فعال 1396/06/18 تا کنون
پیشگامان توسعه سازه های سندس عضو هیئت مدیره فعال 1394/09/07 تا کنون
سازه پیوند الوند عضو هیئت مدیره فعال 1388/04/24 تا کنون