آمار کلی

کد ملی: 003764XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صادراتی حساس رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/11 تا کنون
آب سنج مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/28 تا کنون
عمران و آبادی بستان ایران نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/10 تا کنون
خیریه درمانگاه فرشته عضو هیئت مدیره و خزانه دار فعال 1396/08/03 تا کنون
پسته پردیس عضو هیئت مدیره فعال 1390/03/18 تا کنون