آمار کلی

کد ملی: 128710XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیاحان چهلستون اصفهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/05/19 تا 1395/03/18