آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گلچین زعفران شرق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1384/06/30 تا کنون