آمار کلی

کد ملی: 184011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مسافربری شماره یک ایذه مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/01/30 تا کنون