آمار کلی

کد ملی: 065318XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اساس بنای جنوب خراسان بازرس اصلی فعال 1396/07/23 تا کنون