آمار کلی

کد ملی: 003011XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور آبیاران دزآب بازرس اصلی فعال 1398/04/31 تا کنون
تدبیر نظام گستر بازرس اصلی فعال 1397/12/13 تا کنون