آمار کلی

کد ملی: 045192XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی رویا شیرین پرواز رئیس هیئت مدیره فعال 1392/07/16 تا کنون
مهندسی و خدمات نفتکاو ژرف عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/09/12 تا 1391/10/26