آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بازاریابی و خدمات مشاوره امور حمل و نقلی پایانه اطلاعات بار یزد عضو هیئت مدیره خارج شده 1388/11/19 تا 1389/03/17