آمار کلی

کد ملی: 456929XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انجمن فرهنگی نویسندگان کودک ونوجوان عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/12 تا کنون