آمار کلی

کد ملی: 197083XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بنا ساخت کلار بازرس اصلی فعال 1390/01/30 تا کنون