آمار کلی

کد ملی: 241156XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زیست مواد عصر نوین بازرس اصلی فعال 1395/06/28 تا کنون