آمار کلی

کد ملی: 580976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عدالت جویان رازدار کاسپین رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/01/24 تا کنون
مسکن فاتحان فجر شهرستان قزوین عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/26 تا کنون