آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شن شویی عمران گستر خراسان شمالی بازرس اصلی خارج شده 1390/10/04 تا 1395/08/02