آمار کلی

کد ملی: 549950XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 0

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گلچین سروستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/03/22 تا 1397/09/07
الینا پیشتاز پارسیان عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/08/07 تا 1397/07/09