آمار کلی

کد ملی: 570969XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاوشگران ایده های راهبردی آمار خزر بازرس اصلی فعال 1396/06/21 تا کنون