آمار کلی

کد ملی: 247152XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی مواد آرای آویسا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/02/26 تا 1395/11/26
فنی مهندسی و حفاظت خوردگی پارس نشمیل رئیس هیئت مدیره فعال 1389/11/27 تا کنون