آمار کلی

کد ملی: 199013XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
یاران صنعت دز بازرس اصلی خارج شده 1395/02/04 تا 1397/06/24