آمار کلی

کد ملی: 007762XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرمان آینده سبز شهر مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/12/14 تا کنون
نگین بتن پولاد پی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1391/03/30 تا کنون