آمار کلی

کد ملی: 229900XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نو نهاد شیراز مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/01/17 تا کنون