آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صبح کویر قادر آباد مدیرعامل خارج شده 1387/03/15 تا 1392/07/30