آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه و ساختمان آروین راه سپاهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/07/04 تا 1391/02/09