آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجتمع دارویی زرین طب نوین 2818 چابهار بازرس اصلی فعال 1387/01/10 تا کنون