آمار کلی

کد ملی: 229175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور آمودگران طرح ایوان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1398/02/24 تا کنون
احسان بنا ساز رئیس هیئت مدیره فعال 1398/02/15 تا کنون