آمار کلی

کد ملی: 666018XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پخش رهام دارو زاگرس رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/08 تا کنون