آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاربین تاسیسات زاگرس بازرس علی البدل خارج شده 1391/06/08 تا 1395/01/22