آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگبری 352 خرم آباد و تاییدیه شماره 1746 10/3 / 82 اداره کل تعاون استان لرستان مدیرعامل فعال 1382/03/07 تا کنون