آمار کلی

کد ملی: 218181XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
وثاق گستر کیمیا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/07/10 تا کنون
وثاق گستر کیمیا رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1392/10/14 تا کنون