آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مثبت ویژن اندیشه شرقی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/04/27 تا 1395/07/06