آمار کلی

کد ملی: 175431XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حقوقی و داوری عدالت پیشگان جنت مکان مدیرعامل فعال 1396/12/20 تا کنون