آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دست چین دانه قربانی مدیرعامل خارج شده 1392/07/07 تا 1394/05/05