آمار کلی

کد ملی: 325704XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سکو تجهیز غرب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/03/08 تا کنون