آمار کلی

کد ملی: 093415XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جوش شیرین خراسان بازرس اصلی فعال 1397/10/27 تا کنون
صنایع آهک صانع بازرس اصلی فعال 1397/10/23 تا کنون