آمار کلی

کد ملی: 488003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارژن مبلمان ماهور بازرس اصلی فعال 1399/02/06 تا کنون