آمار کلی

کد ملی: 423161XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات بهداشتی درمانی سپید جامگان شهرضا نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/02/15 تا کنون