آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
حمل و نقل بین المللی رابط مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1385/02/20 تا 1387/09/24