آمار کلی

کد ملی: 450078XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
معمار پردازان کرد مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/12/13 تا کنون