آمار کلی

کد ملی: 373315XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نام آوران آرتان پارسیان کردستان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/12/14 تا کنون