آمار کلی

کد ملی: 044003XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ستاره آبی دریای خروشان رئیس هیئت مدیره فعال 1395/03/05 تا کنون