آمار کلی

کد ملی: 524981XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آب بران شیرین دشت خراسان شمالی عضو هیئت مدیره خارج شده 1393/09/01 تا 1397/02/31