آمار کلی

کد ملی: 175703XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرامش صحت کیمیا بازرس اصلی فعال 1395/08/24 تا کنون