آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدماتی حمایتی کشاورزی نگین سبز بادرود عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره خارج شده 1387/10/25 تا 1393/02/14