آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آسان سیر گشت اصفهان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/06/22 تا 1397/12/20