آمار کلی

کد ملی: 049125XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسی سامان تاش نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1391/03/03 تا 1392/07/11