آمار کلی

کد ملی: 188188XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
زاگرس آسانبر صنعت خوزستان بازرس علی البدل فعال 1393/12/11 تا کنون